Kohustused ja garantii

1. Üldsätted

1.1 Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad veebikaupluse koolitusmarket.ee (edaspidi koolitusmarket.ee) klientide (edaspidi Ostja) ja veebikauplusekoolitusmarket.ee omanikfirma Eduring OÜ (edaspidi Müüja) vahel koolitusmarket.ee-st ostetavate toodete puhul tekkivate õigussuhete kohta. Neis tingimustes sätestatakse Müüja ja Ostja õigused ja kohustused, vastutus, kaupade omandamise ja nende eest tasumise tingimused, tarne- ja reklamatsioonikord ning üldinfomatsioon Müüja pakutavate teenuste kohta.
1.2 Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ilma ette teatamata muuta või täiendada. Muutustest teavitatakse koolitusmarket.ee veebilehel ja need astuvad jõusse koolituamarket.ee veebilehel avaldamise hetkest. Juhul kui tellimus edastati enne ostutingimuste muudatuste jõustumist, rakendatakse neid ostutingimusi, mis kehtisid tellimuse edastamise ajal, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.3 Müüja ei ole ühelgi moel vastutav võimalike kahjude eest, mis tekkisid seetõttu, et Ostja ei ole käesolevaid Tingimusi lugenud.
1.4 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad koolituamarket.ee veebikauplusest ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

2. Kliendi andmed ja andmekaitse
2.1 Ostja poolt Müüjale edastatud isikuandmeid käideldakse vastavuses Andmekaitseseadusega. Andmeid edastatakse kolmandatele isikutele ainult Ostja nõusolekul või seaduses ette nähtud juhtudel.
2.2 Ostja vastutab selle eest, et tema sisselogimisandmed (meiliaadress ja salasõna) ei satuks kolmandate isikute kätte. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja sisselogimisandmete sattumine kolmandate isikute kätte Ostja süü läbi.
2.3 Ostja vastutab oma esitatavate andmete täpsuse eest. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt ebatäpselt sisestatud andmed.
2.4 Kui Ostja registreerimislehel olevad andmed muutuvad, tuleb need viivitamatult uuendada ka koolituamarket.ee veebilehel. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt sisestatud andmete ebakorrektsus või aegumine.
2.5 Kui Ostja üritab oma tegevuse või tegevusetusega õõnestada, rikkuda, segada või häirida veebikaupluse koolitusmarket.ee tööd, on Müüjal õigus viivitamatult ja ette teatamata piirata või katkestada kliendi ligipääs veebilehele ja keelduda teda edaspidi teenindamast.

3. Kaupade kättesaadavus, hind ja informatsiooni täpsus.
3.1 Kõik hinnad koolituamarket.ee veebilehel sisaldavad käibemaksu.
3.2 Müüja ei vastuta tooteinfo ega fotode täpsuse eest. See informatsioon pärineb juhendajatelt ja/või õppijatelt, ja Müüjal ei ole võimalik selle täpsust kõigi toodete puhul kontrollida. Hinna- ja tooteinfo võib koolitusmarket.ee lehel muutuda, muudatused jõustuvad nende koolitusmarket.ee veebilehel avaldamise hetkest alates.
3.3 Kaupade kättesaadavus ja hind võib koolitusmarket.ee lehel muutuda. Muudatused jõustuvad nende koolitusmarket.ee veebilehel avaldamise hetkest alates.
3.4 Tellimuse töötlemise teenustasu – müüja jätab õiguse kohaldada mistahes tellimuse vormistamisel lisatasu mis tuuakse välja tellimuse vormistamise lõppfaasil.

4. Tellimuse esitamine.
4.1 Ostja saab koolitusmarket.ee veebikauplusele tellimuse esitada veebilehe tellimussüsteemi kaudu.
4.2 Tellimuse esitamine ei tähenda kauba automaatset broneerimist. Tellimuse esitamise järel võtab Müüja esindaja Ostjaga esimesel võimalusel ühendust, et tellimus kinnitada ja kokku leppida üksikasjades.
4.3 Kui tellimuse täitmine osutub võimatuks, on Müüja esindajal õigus pakkuda Ostjale võimalust valida samaväärne kaup. Kui Ostja ei soovi asenduskaupa, tellimus tühistatakse ja juhul kui selle eest on juba makstud, tagastatab Müüja raha Ostja kontole 7 tööpäeva jooksul, millelt ülekanne laekus.

5. Lepingu sõlmimine
5.1 Ostu-müügi leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja on tasunud kauba eest esimese sissemakse Müüja pangakontole või sularahas Müüja volitatud esindajale.

6. Tellimuse tühistamine
6.1 Ostjal on õigus ekslik tellimus tühistada, teavitades sellest Müüjat meili või telefoni teel.
6.2 Tellimus tühistatakse automaatselt, kui Ostja ei ole sooritanud esimest sissemakset kahe tööpäeva jooksul peale maksetähtaega.

7. Kaupade eest tasumine
7.1 Ostjal on õigus tasuda ostu eest 50% ettemaksu. Sellisel juhul saab Ostja kauba kätte Müüja käest, kui on tasunud ka ülejäänud summa.
7.2 Ostjal on võimalus valida ostu eest tasumiseks järgmine makseviis: pangaülekanne Müüja pangaarvele.
7.3 Kui Ostja ei ole sooritanud esimest makset kauba eest käesolevate tingimuste punktis 6.2 nimetatud tähtaja jooksul, on Müüjal õigus tellimus tühistada ilma Ostjat sellest teavitamata.

8. Kaupade kättetoimetamine
8.1 Ostjal on võimalus kaup kätte saada Müüja käest peale toote eest tasumist.
8.2 Soovi korral toimetatakse kaup Ostjale kulleriga. Sellisel juhul lisandub kauba hinnale kättetoimetamistasu vastavalt koolitusmarket.ee veebilehel toodud hinnakirjale.
8.3 Müüja ei vastuta ühelgi moel kauba kättetoimetamise võimaliku hilinemise ja sellest põhjustatud kahjude eest.

9. Ostust keeldumine
9.1 Vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele on füüsilisest isikust tarbijal õigus ostu-müügi leping katkestada 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
9.2 Tagastatavast kaubast või selle osast ei tohi olla tehtud koopiaid. Kauba tagastamisel on Ostjal kohustus jäädavalt kustutda kaubast või selle osast tehtud koopiad.
9.3 Ostu-müügilepingust taganemise õigus ei kehti kaupade puhul, mis on valmistatud ostja isiklikke omadusi või erivajadusi silmas pidades.
9.4 Kui Ostja soovib ostu-müügi lepingu katkestada, tuleb tal sellest viivitamatult (14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest) Müüjat teavitada meiliaadressil info@koolitusmarket.ee.
9.5 Ostja nõustub kandma tagastamisega seotud postikulud, välja arvatud juhul, kui Ostjale toimetatud kaup ei vasta tellitule.
9.6 Lepingu katkestamisel sulgeb Müüja ligipääsu kaubale (e-kursus, elektrooniline materjal).
9.7 Kauba tagastamise korral pakub Müüja võimalust kaup asendada teise kaubaga koos hinna ümberarvestamisega.
9.8 Kui Ostja ei soovi asenduskaupa, kannab Müüja hiljemalt 30 päeva jooksul Ostja pangaarvele tagasi kauba eest makstud summa. Tagasimaksmine toimub ainult sellele arveldusarvele, millelt tellimuse eest tasuti.
9.9 Ostja nõustub võimalusega, et ostu-müügi lepingu katkestamise õiguse kuritarvitamise korral keeldub Müüja teda edaspidi teenindamast.

10. Garantii
10.1 Kõigile koolitusmarket.ee veebikauplusest ostetud kauade kvaliteedi eest vastutab kauba looja. Kauba kvaliteedi osas palume pöörduda kauba autori poole.

11. Vaidluste lahendamine
11.1 Ostja ja Müüja vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, on pooltel õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Tartu Maakohtusse. Erimeelsuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.

© 2017-2019 Eduring OÜ